Regulamin WAGC Turniej Finałowy

Binowo Park Golf Club, Szczecin oraz Modry Las Golf Resort, Choszczno, 24-26.08.2023

 

I. Uprawnieni do gry

1. W turnieju obowiązują reguły R&A Rules Limited. Trzyrundowy turniej rozgrywany jest na dwóch polach golfowych Binowo Park Golf Club i Modry Las Golf Resort przez trzy dni na 54 dołkach w formacie Stroke Play netto Maximum Score po 18 dołków codziennie.

I Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las Golf Resort
II Runda: Binowo Park Golf Club lub Modry Las Golf Resort
III Runda finałowa: Binowo Park Golf Club (cut 40% uczestników)

Kolejność gier na poszczególnych polach golfowych opublikowana będzie na trzy dni przed zawodami, np. grupa hcp 6 – 10: I Runda Binowo Park Golf Club, II Runda Modry Las Golf Resort, III Runda Finałowa Binowo Park Golf Club.

Po pierwszej i drugiej rundzie handicapy gry zostaną uaktualnione wg tabeli zmian hcp określonych dla tego turnieju. Lista hcp wszystkich uczestników turnieju finałowego będzie pobrana z programu EAGLE PZG w dniu 23 sierpnia i wywieszona na tablicy informacyjnej. Na tej podstawie zawodnicy będą przydzielani do poszczególnych grup handicapowych. Wszelkie reklamacje związane z wysokością hcp będą przyjmowane w recepcji do godz. 14:00 tego samego dnia.

Gracz jest odpowiedzialny za powiadomienie Komitetu w przypadku posiadania wiedzy, że Komitet zastosował inny handicap niż rzeczywiście posiada. Jeżeli gracz tego nie uczyni a handicap gracza będzie inny niż zastosowano, gracz zostanie zdyskwalifikowany zgodnie z wyjaśnieniem 3.3b(4)/1.

Tabela zmian handicapów gry (stroke received):

Tees:
• mężczyźni – żółte *
• kobiety – czerwone * * Komitet zastrzega sobie prawo do zmiany tees przed startem turnieju.

2. Kategorie i nagrody

Turniej będzie rozgrywany w 6 grupach handicapowych:

3. Opłaty
Wpisowe 890 PLN płatne do 17 sierpnia 2023r. przelewem na konto Bank PEKAO SA, nr 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028, z dopiskiem „Finał WAGC”.

(W przypadku rezygnacji do 3 dni przed rozpoczęciem turnieju Organizator zwraca uczestnikowi kwotę 400 PLN i wysyła przygotowaną wcześniej koszulkę finałową WAGC).

4. Cut
40% graczy z najlepszymi wynikami po dwóch rundach będzie miało prawo gry w ostatnim dniu turnieju, nie mniej jednak niż 10 graczy w każdej kategorii.

5. Zwycięzcy
• Zwycięzcami zostaną osoby z najlepszym wynikiem netto po trzech rundach turnieju z uwzględnieniem turniejowych zmian handicapowych po I i II rundzie. W przypadku remisu o pierwszym miejscu rozstrzygnie dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na wyznaczonych przez Komitet Turnieju dołkach.
O pozostałych nagradzanych miejscach decyduje „countback” w następującej kolejności lepszy wynik:
– trzeciej rundy,
– drugiej rundy,
– z 9 dołków trzeciej rundy (dołki nr 10-18) ostatnie 9 dołków,
– z 6 dołków trzeciej rundy (dołki nr 13-18),
– z 3 dołków trzeciej rundy (dołki nr 16-18),
– z 1 dołka trzeciej rundy (dołki nr 18),
– Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy dokładny handicap. W przypadku takiego samego hcp o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

• Zwycięzcy pięciu grup handicapowych A, B, C, D, E będą reprezentowali Polskę na turnieju finałowym World Amateur Golfers Championship (WAGC). Zwycięzca kategorii F (25,5 – 36,0) będzie reprezentował Polskę na turnieju Word Amateur Golfers Invitational (WAGI). Turnieje WAGC i WAGI rozegrane zostaną w terminie ogłoszonym przez organizatorów światowego finału (październik – listopad 2023).

Zwycięzcy każdej grupy handicapowej mają zapewnione pokrycie następujących kosztów podczas wyjazdu na turniej finałowy:

Uczestnik pokrywa:

• Uczestnik jest zobowiązany do posiadania dokumentów uprawniających do wjazdu na teren kraju, gdzie odbywają się finały.

• Uczestnik ma prawo zaprosić na wyjazd osobę towarzyszącą. Koszty podróży i pobytu osoby towarzyszącej w całości pokrywa Uczestnik.

• Wszelkie koszty dodatkowe nie wynikające z planu pobytu ustalonego przez Organizatora turnieju World Amateur Golfers Championship, ponosi Uczestnik.

III. Komitet Turniejowy

IV. Szczegółowe warunki regulaminowe turnieju finałowego

1. Przerwanie gry – reguła 5.7

Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo do natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny:
Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.

Wznowienie gry następuje po dwóch krótkich sygnałach syreny. Gracze zobowiązani są do wznowienia gry, gdy Komitet Turnieju ogłosi jej wznowienie.

2. Standardy zachowania graczy podczas turnieju finałowego

a. Zabronione jest wchodzenie graczy do stref zabronionej gry na polach, gdzie one występują,
b. Gracze postępują zgodnie z dobrymi zasadami dbania o pole golfowe tj. naprawiają ślady po piłkach oraz inne uszkodzenia na greenie, grabią bunkry i odkładają divoty,
c. Grają zgodnie z zasadami Ready Golf,
d. Zabronione jest rzucanie kijami i niszczenie pola,
e. Nie jest akceptowane lekceważenie innych graczy, brak szacunku dla sędziów i widzów,
f. Obowiązuje ogólnie przyjęty strój golfowy,
g. Poważne naruszenie standardu zachowania graczy:

Kary za złamanie w/w standardów
a. Pierwsze złamanie standardu zachowania – ostrzeżenie
b. Drugie złamanie – jeden punkt karny
c. Trzecie złamanie – dyskwalifikacja
d. W przypadku dyskwalifikacji Komitet Turniejowy podejmie decyzje odnośnie zakazu grania w kolejnych eliminacjach WAGC i turnieju finałowym WAGC.

3. Zdawanie kart wyników

4. Zamknięcie turnieju

Po zamknięciu turnieju wyniki turnieju są ostatecznie. Zamknięcie turnieju następuje, gdy zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas ceremonii wręczania nagród.

5. Środki transportu

• Turniej finałowy: gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas trwania regulaminowej rundy zawodów, chyba że za zezwoleniem Komitetu Turniejowego.

V. Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turniejów WAGC (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii

Oświadczam , że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

VI. Postanowienia końcowe
1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
2. Rejestracja na turniej World Amateur Golfers Championship oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.