Zapisz się na WAGC Indoor Qualifying 2024 Pierwszy turniej WAGC na symulatorach!

Regulamin & Szczegóły

I. Uprawnieni do gry

 • Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited posiadający aktualną kartę HCP w dniu rozgrywania turnieju, wydaną przez Polski Związek Golfa, posiadający konto użytkownika w aplikacji TrackMan.(instrukcja jak założyć konto została opisana poniżej)
 • Wszyscy uczestnicy w dniu rozpoczęcia turnieju finałowego muszą mieć ukończone 18 lat.
 • Komitet Turnieju zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia któregokolwiek zgłoszenia bez podania przyczyny.

II. Konto w TrackManie

 • Aby zagrać w turnieju należy posiadać konto na TrackManie – trackman.com  oraz grać zalogowanym. Nie ma możliwości grania w turnieju jako GOŚĆ.
 • Konto TrackMan Golf można założyć na stronie trackman.com/Account/Register lub poprzez aplikację, która jest dostępna na Androida i IOS.
 • Na adres email podany w rejestracji – taki sam jak na koncie TrackMan zostanie wysłane zaproszenie do turnieju, które należy zaakceptować logując się do swojego konta.


III. Rejestracja – www.wagc.pl

Rejestracja do turnieju odbywa wyłącznie na dedykowanym wyskakującym okienku na stronie głównej www.wagc.pl po przez wypełnienia formularza z podaniem niezbędnych danych takich jak adres email, taki sam jak na założonym koncie TrackMan oraz HCP zgodny z system Polskiego Związku Golfa EAGLE.

Po zakwalifikowaniu zawodnika do turnieju, na wskazany adres email zostanie wysłane zaproszenie do turnieju. Po otrzymaniu takiego zaproszenia należy dołączyć do zawodów w platformie TrackMan. Natomiast, aby rozegrać rundę należy samodzielnie zapisać się na grę w jednym z centrów turniejowych. Głównymi partnerami są: City Golf Łódź, Binowo Lake Indoor Golf, Golfteam Indoor Center.

 IV. Opłata Turniejowa

Opłata turniejowa wynosi 100 zł. Opłata obejmuje: założenie turnieju, przeprowadzanie turnieju, obsługa turnieju, nagrody dla zwycięzców.
Opłaty należy wpłacać na konto: Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028
Tytułem: Imię i nazwisko, IndoorGolf WAGC. Potwierdzenia przelewu prosimy wysłać na adres info@wagcpolska.pl przyspieszy to proces przystąpienia do turnieju.

V. Format turnieju

Po zaakceptowaniu zaproszenia do turnieju w aplikacji Trackman i tuż przed rozpoczęciem rozgrywki gracz zobowiązany jest do wpisania na Symulatorze swojego prawidłowego aktualnego HCP zgodnego z systemem HCP Polskiego Związku Golfa EAGLA. W przypadku podania innego HCP niż ten dostępny w systemie PZG, gracze nie będzie klasyfikowany w turnieju.

Format gry to stroke play netto maksymalnej liczby uderzeń na dołku par +5. Turniej odbędzie się na dedykowanym polu golfowym w Singaporze, Keppel Club.

W turnieju zastosowane będą poniższe konfiguracje i zasady Stimp 9, Fairway Medium, Green Medium, Pins Difficult, Puttowanie, Manual Aimed, Gimme 2,4m.
Rundę turniejową można rozgrywać od 12 stycznia 2024 do 23 lutego 2024.

Rozgrywany w grupach handicapowych:

 • Grupa A: do 5, (do 5,4)
 • Grupa B: 6-10, (5,5-10,4)
 • Grupa C: 11-15 (10,5-15,4)
 • Grupa D: 16-20 (15,5-20,4)
 • Grupa E: 21-25 (20,5-25,4)
 • Grupa F: 26-36 (25,5-36,0)

Zdobywcy pierwszych trzech miejsc w każdej wymienionej powyżej grup handicapowych awansują do Krajowego Finału WAGC 2024, który odbędzie się na polu golfowym Binowo Park Golf Club oraz Modry Las Golf Resort w terminie 22 – 24 sierpnia 2024.

W turnieju będą zorganizowane 4 dodatkowe konkursy indywidualne: Longest Drive Kobiet, Longest Drive Mężczyzn, Closest to the Pin Kobiet, Closest to the Pin Mężczyzn

Tees:
Mężczyźni – niebieskie tee – 5791 m
Kobiety – białe tee – 5438 m

W poszczególnych klasyfikacjach handicapowych w przypadku uzyskania takiego samego wyniku o wyższym miejscu zadecyduje countback w następującej kolejności: ostatnie 9 dołków (10-18), a w razie potrzeby ostatnie 6 dołków (13-18), ostatnie 3 dołki (16-18), ostatni 18 dołek. Jeżeli countback nie rozstrzygnie remisu, decyduje niższy handicap WHS. W przypadku takiego samego HCP WHS o wyższym miejscu zdecyduje losowanie.

VI. Wykorzystywanie wizerunku przez organizatora i sponsorów turnieju

Każdy uczestnik turnieju ma obowiązek akceptacji zapisów poniższego oświadczenia:
Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie mojego wizerunku, utrwalonego na fotografiach oraz w treści materiałów audiowizualnych wykonanych podczas Turniejów WAGC (konkursu/eventu/etc).

Za wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej nieodpłatne zezwolenie (upoważnienie), o którym mowa powyżej odnosi się do wielokrotnego (nieograniczonego ilościowo, czasowo i terytorialnie) korzystania z mojego wizerunku w celach wydawniczych, handlowych, reklamowych, marketingowych, na opakowaniach produktów, w dowolny sposób i w dowolnych mediach (w tym w jedno- i wielokrotnych publikacjach, ilustracjach, prasie, książkach, ulotkach, reklamach, innych materiałach drukowanych, w telewizji, Internecie i innych), zestawiania wizerunku z innymi wizerunkami oraz z komentarzem, modyfikowania wizerunku oraz łączenia wizerunku z fotografiami, materiałami audiowizualnymi, tekstem lub grafiką.

Zezwolenie obejmuje swym zakresem ponadto prawo do wykorzystania utworów zawierających mój wizerunek w nieograniczonym zakresie, a w szczególności, w zakresie:

 • utrwalania i/lub zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, na dyskietce oraz innych nośnikach, cyfrowo,
 • wprowadzania do obrotu,
 • wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,
 • publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie),
 • publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania,
 • wystawiania,
 • wyświetlania,
 • użyczania i/lub najmu,
 • nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną oraz nadawania za pośrednictwem satelity,
 • równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania),
 • rozpowszechniania w sieciach telefonii komórkowej, w tym poprzez streaming w telefonach komórkowych,
 • modyfikowania, w szczególności poprzez zmianę kolorów, rozmiaru, wycinanie fragmentów, zniekształcanie dodawanie tekstu, obrazu, dźwięku.

Mój wizerunek wraz z imieniem i nazwiskiem nie mogą zostać wykorzystane w sposób ośmieszający, niegodny, skandalizujący, kompromitujący lub zniesławiający, a także w celu propagowania przemocy, nienawiści, dyskryminacji, pornografii

Oświadczam, że zrzekam się prawa do weryfikacji i/lub akceptacji materiałów zawierających mój wizerunek.

Przyjmuję do wiadomości, iż prawa autorskie do utworów zawierających mój wizerunek posiada Binowo Park. Oświadczam jednocześnie, iż zrzekam się wszelkich potencjalnych roszczeń przysługujących mi lub mogących mi przysługiwać z tego tytułu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu są ostateczne i nie przysługuje od nich tryb odwoławczy.
2. Rejestracja na turniej World Amateur Golfers Championship oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem szczegółowym turnieju i akceptuje jego postanowienia.

Jak dołączyć do turnieju? Krok po kroku – REJESTRACJA

 1. Wypełnij formularz rejestracyjny do turnieju na dedykowanej stronie podając adres email taki jak na koncie TrackMan (lub dowolny jeśli jeszcze nie masz konta) wagc.pl/
 2. Wpłać opłatę turniejową 100 zł na konto Bank PEKAO SA 57 1240 3855 1111 0010 4535 6028 Tytułem: Imię i nazwisko, IndoorGolf WAGC. Wyślij potwierdzenie opłaty na info@wagcpolska.pl
 3. Jeśli nie posiadasz konta TRACKMAN koniecznie załóż konto na stronie trackman.com/Account/Register lub poprzez aplikację, która jest dostępna na Androida i IOS podając adres mailowy taki jak w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Po zakwalifikowaniu zawodnika do turnieju (wypełnienie formularza zgłoszeniowe oraz zaksięgowanie opłaty turniejowej), na wskazany w formularzu adres email zostanie wysłane zaproszenie do
 5. Po otrzymaniu takiego zaproszenia należy zaakceptować zaproszenie i dołączyć do zawodów w platformie TrackMan na Symulatorach.
 6. Natomiast, aby rozegrać rundę należy samodzielnie zapisać się na grę w jednym z centrów Symulatorów Golfowych. Głównymi partnerami są: City Golf Łódź, Binowo Lake Indoor Golf, Golfteam Indoor Center.
 7. Tuż przed rozpoczęciem rozgrywki podaj na Symulatorze swój prawidłowy aktualny HCP zgodny z systemem HCP Polskiego Związku Golfa EAGLA.
 8. Dobrej gry i powodzenia!


W razie jakichkolwiek pytań dzwoń na numer +48 784 655 058 / +48 724 247 004 / +48 880 812 811

info@binowopark.pl

www.wagc.pl